Els números en valencià

Com cada número té el seu nom en qualsevol llengua, vos fem saber els números en valencià.

Entendre l’estructura de formació dels números en valencià és necessari per a poder usar-los, i per descomptat, presentar-te a les proves de nivell oral, elemental, mitjà i superior de la Junta Qualificadora JQCV, però principalment en el nivell oral.

Llegir i escriure en valencià els números és imprescindible a la Comunitat Valenciana, necessites saber els números per a expressar-te, siga de manera escrita o oral.

Aprén els números en valencià amb la nostra senzilla teoria i després, practica els exercicis que et proposem perquè no et supose un problema aprendre este tema dels números en valencià. Ànim.

NúmeroEscritura
0Zero
1Un, u, una
2Dos, dues
3Tres
4Quatre
5Cinc
6Sis
7Set
8Huit
9Nou
NúmeroEscritura
10Deu
11Onze
12Dotze
13Tretze
14Catorze
15Quinze
16Setze
17Dèsset, disset
18Dihuit, divuit
19Dènou, dinou
NúmeroEscritura
Vint – i – (unitat)
20Vint
21Vint-i-u, vint-i-un, vint-i-una
22Vint-i-dos, vint-i-dues
23Vint-i-tres
24Vint-i-quatre
25Vint-i-cinc
26Vint-i-sis
27Vint-i-set
28Vint-i-huit
29Vint-i-nou
NúmeroEscritura
Trenta – (unitat)
30Trenta
31Trenta-u, trenta-un, trenta-una
40Quaranta
42Quaranta-dos, quaranta-dues
50Cinquanta
53Cinquanta-tres
60Seixanta
64Seixanta-quatre
70Setanta
75Setanta-cinc
80Huitanta, vuitanta
86Huitanta-sis, vuitanta-sis
87Huitanta-set, vuitanta-set
90Noranta
98Noranta-huit, noranta-vuit
99Noranta-nou
NúmeroEscritura
(unitat)- cents
100Cent
110Cent deu
115Cent quinze
200Dos-cents
222Dos-cents vint-i-dos
233Dos-cents trenta-tres
300Tres-cents
346Tres-cents quaranta-sis
378Tres-cents setanta-huit o tres-cents setanta-vuit
400Quatre-cents
457Quatre-cents cinquanta-set
499Quatre-cents noranta-nou
500Cinc-cents
554Cinc-cents cinquanta-quatre
566Cinc-cents seixanta-sis
600Sis-cents
667Sis-cents seixanta-set
613Sis-cents tretze
700Set-cents
778Set-cents setanta-huit o Set-cents setanta-vuit
789Set-cents huitanta-nou o Set-cents vuitanta-nou
800Huit-cents o Vuit-cents
888Huit-cents huitanta-huit o Vuit-cents vuitanta-vuit
825Huit-cents vint-i-cinc o Vuit-cents vint-i-cinc
900Nou-cents
999Nou-cents noranta-nou
907Nou-cents set
NúmeroEscritura
1000Mil
2000Dos mil
3000Tres mil
4000Quatre mil
5000Cinc mil
6000Sis mil
7000Set mil
8000Huit mil o Vuit mil
9000Nou mil
NúmeroEscritura
10000Deu mil
11000Onze mil
12000Dotze mil
13000Tretze mil
14000Catorze mil
15000Quinze mil
16000Setze mil
17000Dèsset mil o Disset mil
18000Dihuit mil o Divuit mil
19000Dènou mil, Dinou mil
NúmeroEscritura
Vint – i – (unitat) mil
20000Vint mil
21000Vint-i-u mil, vint-i-un mil, vint-i-una mil
22000Vint-i-dos mil, vint-i-dues mil
23000Vint-i-tres mil
24000Vint-i-quatre mil
25000Vint-i-cinc mil
26000Vint-i-sis mil
27000Vint-i-set mil
28000Vint-i-huit mil o Vint-i-vuit mil
29000Vint-i-nou mil
NúmeroEscritura
Trenta – (unitat) mil
30000Trenta mil
31000Trenta-u mil, trenta-un mil, trenta-una mil
40000Quaranta mil
42000Quaranta-dos mil, quaranta-dues mil
50000Cinquanta mil
53000Cinquanta-tres mil
60000Seixanta mil
64000Seixanta-quatre mil
70000Setanta mil
75000Setanta-cinc mil
80000Huitanta mil, vuitanta mil
86000Huitanta-sis mil, vuitanta-sis mil
87000Huitanta-set mil, vuitanta-set mil
90000Noranta mil
98000Noranta-huit mil, noranta-vuit mil
99000Noranta-nou mil
NúmeroEscritura
1000000Un milió
Un bilió
Un trilió