La dièresi

La dièresi ( ¨ ) és un signe gràfic que es col·loca sobre les vocals i i u.

Dièresi en la iDièresi en la u
( ï )( ü )

¿Quan es posa la dièresi?

A. Indica que la u dels grups qüe, qüi, güe i güi es pronuncien. qüestió pingüí

B. Indica que les vocals i , u no formen diftong ni amb la vocal anterior ni en la vocal següent. raïm reüll

C. Indica que la i en posició intervocàlica no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal següent. agraïa constituïa

¿Quan no es posa la dièresi?

A. Quan la i, u ja porten accent gràfic segons les normes d’accentuació. país conduíem

B. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional. Infinitiu: disminuir Gerundi: agraint Futur: intuiré Condicional: seduiria

C. En les paraules compostes formades amb els prefixos anti-, auto- co-, contra-, neo-, re-, pre-, semi-. contraindicació coincidir

D. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions –us, -um. egoista MàriusHistorial d’exercicis realitzats

Nou exercici
Fecha %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login