Prova C2 JQCV novembre 2019

La prova C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es dividix en els següents àreas:

  • Àrea 1: comprensió escrita (1 exercici)
  • Àrea 2: estructures lingüístiques (2 exercicis)
  • Àrea 3: expressió i interacció escrites (2 exercicis)
  • Àrea 4: expressió i interacció orals (1 exercici)

Cada una de les àreas té el valor següent:

  • Àrea 1: 10%
  • Àrea 2: 20%
  • Àrea 3: 45%
  • Àrea 4: 25%

La prova es considerarà apta a partir de 60 punts en el resultat final.

Una puntuació inferior a 50 en alguna de les àrees suposa el NO APTE en la prova.

Les puntuacions mínimes exigides són les següents: 50 % per a les àrees que constitueixen un 25 % o més del global de la prova, 40 % per a les àrees que constitueixen un 20 % o un 15 % del global de la prova i 20 % per a les àrees que constitueixen un 10 % del global de la prova.

Historial d’exàmens realitzats

Grau Prova Data %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login

Tornar