> > Vocalisme
traducir al castellano

Vocalisme

L'equivalència que generalment trobem entre el castellà i el valencià ens dificulta a l'hora d'escriure amb correcció.

Moltes vegades confonem què vocals cal evitar.

Les confusions més freqüents són entre les vocals:

Confusions més freqüents
entre les vocals
VOCALS EJEMPLO 1 EJEMPLO 2
a/e *assamblea (assemblea) *evaluació (avaluació)
e/i *línea (línia) *coneiximents (coneixements)
o/u *montanya (muntanya) *suspirar (sospirar)
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>