> > La dièresi

La dièresi

La dièresi ( ¨ ) és un signe gràfic que es col·loca sobre les vocals i i u.

Dièresi en la i Dièresi en la u
( ï ) ( ü )

¿Quan es posa la dièresi?

A. Indica que la u dels grups qüe, qüi, güe i güi es pronuncien.

qüestió
pingüí

B. Indica que les vocals i , u no formen diftong ni amb la vocal anterior ni en la vocal següent.

raïm
reüll

C. Indica que la i en posició intervocàlica no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal següent.

agraïa
constituïa

¿Quan no es posa la dièresi?

A. Quan la i, u ja porten accent gràfic segons les normes d’accentuació.

país
conduíem

B. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional.

Infinitiu: disminuir
Gerundi: agraint
Futur: intuiré
Condicional: seduiria

C. En les paraules compostes formades amb els prefixos anti-, auto- co-, contra-, neo-, re-, pre-, semi-.

contraindicació
coincidir

D. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions –us, -um.

egoista
Màrius
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>